METODINĖS TARYBOS VEIKLA

 

Metodinių darbų, skirtų parodai „Kūrybiškas mokytojas - kūrybiškam mokiniui“ sąrašas

Metodinė diena - susitikimas su naujos metodinės knygos bendraautoriumi Romu Zibalu

Išvyka į parodą „Mokykla 2011“

Edukacinės patirties bankas


METODINIŲ DARBŲ DARBŲ, SKIRTŲ PARODAI „KŪRYBIŠKAS MOKYTOJAS – KŪRYBIŠKAM MOKINIUI“, SĄRAŠAS

Eil.

Nr.

Pavardė, vardas

Kvalifikacinė kategorija

Dalykas

Darbo žanras

Darbo pavadinimas

1

Apavičienė Jadvyga

Vyresnioji mokytoja

Technologijos

Pamokos planas 7 kl.

Maisto produktų gaminimo technologiniai procesai. Mėsos ir žuvies patiekalai, jų maistinė vertė 

2

Apynienė Regina

Mokytoja metodininkė

Lietuvių kalba

Kalbos ugdymo projektas 8 kl.

Pilietiškumo ugdymas lietuvių kalbos pamokose „Klasės garbė“ 

3

Balandytė Danguolė

Mokytoja metodininkė

Informacinės technologijos

Mokomosios užduotys 5 kl.

Mokomųjų užduočių rinkinys (Paint programa) 

4 Blusevičienė Renata, Suchockienė Rita Vyresnioji mokytoja
Mokytoja metodininkė
Dorinis ugdymas (tikyba),
Dailė
Pamokų ciklo išplėstinis planas su vaizdine medžiaga Smulkiosios lietuvių liaudies architektūros rūšys: koplytstulpiai, stogastulpiai, koplytėlės, kryžiai, krikštai sociologinėje aplinkoje
5

Blusevičiūtė Kristina

Mokytoja

Anglų k.

Pamokos aprašymas

Olimpinės žaidynės (5-8 kl. mokinių darbai) 

6

Burlėgaitė Virginija

Mokytoja metodininkė

Matematika

Mokomosios užduotys 7-8 kl. 

Keturkampiai

7

Danienė Valerija

Vyresnioji mokytoja

Matematika

Tyrimas

Matematinė ekskursija po Širvintų parduotuves 

8

Gatelienė Irena

Mokytoja metodininkė

Lietuvių k.

Testai viktorinai

7 kl.

Pateikčių rengyklės MS PowerPoint „Mouse Mischief“ („Pelės išdykėlės“) priedo panaudojimas literatūros pamokose 7 kl. 

9

Gatelis Edvardas

Vyresnysis mokytojas

Informacinės technologijos

Internetinė svetainė http://resursai.projektas.lt/ 

Progimnazijos informacinių technologijų kurso mokymosi resursai

10

Gudonienė Gražina

Vyresnioji mokytoja

Muzika

Rekomendacijos klasės auklėtojui

Integruota muzikos ir dailės terapijos programa sprendžiant mokinių psichologines problemas. Darbo grupėje metodo taikymas dirbant su auklėjamąja klase 

11

Guščienė Edita

Mokytoja metodininkė

Lietuvių k.

Pamokos planas

Pastraipa. Pastraipos struktūra (2 pamokos) 

12

Jakševičiūtė Viktorija

Trečioji

Psichologė

Socialinė akcija

Savaitė be patyčių

13

Jakševičiūtė Viktorija

Trečioji

Psichologė

Neformalūs užsiėmimai – pamokos, turnyras

„Atžalyno“ debatų turnyras 2011

14

Jakševičiūtė Viktorija

Trečioji

Psichologė

Seminaras

Klasės vadovo darbas: sėkmės ir iššūkiai

15

Jurkevičiūtė Jolita

Mokytoja metodininkė

Technologijos

Projektinė veikla

Gaminame namuose kartu su šeimos nariais 

16

Jurkevičiūtė Jolita

Mokytoja metodininkė

Technologijos

Projektinė veikla

Šiuolaikinės buitinės cheminės ir ekologiškos valymo priemonės. Genetiškai modifikuoti ir ekologiški maisto produktai

17

Klimienė Daiva

II vadybinė

Direktoriaus pavaduotoja

Tyrimas

Mokymosi motyvacijos skatinimas

 

Jakševičiūtė Viktorija

Trečioji

Psichologė

18

Mažulienė Genovaitė

Mokytoja

Anglų k.

Pranešimas

Kalbėjimo mokymo būdai penktoje – šeštoje klasėse 

19

Misiūnas Kęstutis

Vyresnysis mokytojas

Technologijos

Tyrimas

Medžio tekinimas. Miško technika 

20

Motiejūnaitė Žydronė

Vyresnioji mokytoja

Anglų k.

Mokomosios užduotys

Netaisyklingieji veiksmažodžiai (Irregular verbs) 

21

Pumputienė Rita

Mokytoja

Anglų k.

Pamokos planas

Mano miestas arba kaimas

22

Sakalauskienė Inga

Mokytoja metodininkė

Anglų k.

Integruotos pamokos

Integruotų pamokų įtaka mokinių motyvacijai

23

Skrebutėnienė Danguolė – Marija 

Mokytoja metodininkė

Biologija (gamta iš žmogus)

Metodinis darbas

Projektų metodas ir jo svarba pamokoje

24

Stakauskaitė Vida

Mokytoja metodininkė

Istorija

Pamokos planas

Kovose apginta laisvė

 

 

Urbanavičienė Danguolė

Mokytoja metodininkė 

25

Zibalas Romas

Mokytojas ekspertas

Lietuvių k.

Teksto skaitymo ir suvokimo, teksto kūrimo ir rašymo užduotys 8 kl. 

Skaitau – suvokiu, kuriu - rašau

Aptarta Širvintų „Atžalyno“ progimnazijos metodinės tarybos posėdyje 2012-05-02, protokolo Nr. 8, nuspręsta visus darbus siųsti į Švietimo centro organizuojamą parodą „Kūrybiškas mokytojas kūrybiškam mokiniui“.

Metodinės tarybos pirmininkė    Irena Gatelienė

METODINĖ DIENA - SUSITIKIMAS SU NAUJOS METODINĖS KNYGOS BENDRAAUTORIUMI ROMU ZIBALU

Spalio 25 d. metodinė taryba organizavo išplėstinį metodinės tarybos posėdį – susitikimą su „Atžalyno“ pagrindinės mokyklos lietuvių kalbos mokytoju metodininku Romu Zibalu, naujo lietuvių kalbos pratybų sąsiuvinio 8 klasei „Skaitau – suvokiu, kuriu - rašau“ bendraautoriumi.

Metodinės tarybos pirmininkė Irena Gatelienė posėdį pradėjo perfrazuodama pirmosios lietuviškos knygos autoriaus Martyno Mažvydo žodžius:

Smagu, kad kviečiami maloniai ir su džiaugsmu į aktų salę visi susirinkom,

Nes privalom tai sužinoti, visa širdimi turime tuo pasidžiaugti –

Kolegos Romo žodį spausdintoj knygoj turime išgirsti.

Trumpai pristatomas leidyklos „Tyto alba“ išleistas leidinys: „Šį sąsiuvinį sudaro dvi dalys: teksto skaitymo ir suvokimo, teksto kūrimo ir rašymo užduotys. Atlikdami užduotis mokiniai ugdysis gebėjimą įdėmiai skaityti tekstą, tiksliai ir glaustai atsakyti į klausimus, pakartos literatūros teoriją, įsitikins, kokios svarbios tekste yra kalbinės raiškos priemonės. Kurdami ir rašydami pasakojamojo, aprašomojo ir samprotaujamojo tipo tekstus mokysis reikšti mintis, argumentuoti, sudominti, įtikinti... Sąsiuvinio pabaigoje pateikiami galimų atsakymų variantai.“

Pristačiusi susitikime dalyvaujančius svečius – „Atžalyno“ pagrindinės mokyklos direktorę H.Vaicekauskienę, Širvintų rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vyr. specialistę R.Kralikevičienę, lituanistą iš Kėdainių R.Tamašauską – pirmininkė žodį suteikė Romui Zibalui.

Mokytojas pasakojo apie lietuvių kalbos pratybų sąsiuvinio 8 klasei atsiradimo aplinkybes, komentavo sąsiuvinio struktūrą ir užduočių formulavimus, akcentavo jo svarbą mokant ir ruošiant mokinius teksto suvokimo bei rašymo užduotims, atkreipė dėmesį, jog sąsiuvinyje yra du tekstai, susiję su Širvintų kraštu (fragmentas iš I.Šeiniaus romano „Raudonasis tvanas“ apie Širvintų miestelį ir kitas tekstas apie Kernavę). Mokytojas atsakė į susirinkusių kolegų klausimus.

Kolegė lituanistė R.Apynienė pasidžiaugė Romo asmenybe, įvairiapuse jo veikla tiek mokykloje, rajone, tiek šalyje, akcentavo mokytojo geriausius būdo bruožus – geranoriškumą, supratimą, meilę mokiniams ir savo dėstomam dalykui. Mokytoja pastebėjo, jog su mokiniais jau yra išbandžiusi kolegos paruoštus testus, visiems mokiniams geriau ar prasčiau pasisekė įveikti užduotis.

Mokytojo Romo įvairiapuse kūrybine veikla pasidžiaugė mokyklos direktorė H.Vaicekauskienė. Ji sakė, jog mokykloje svarbiausių dalykų – lietuvių kalbos ir matematikos – mokytojai yra mokomųjų knygų bendraautoriai (R.Zibalas ir P.Puzinaitė). Direktorė linkėjo Romui nesustoti ir toliau kurti.

Svečias iš Kėdainių – kolega lituanistas R.Tamašauskas šypsodamasis kalbėjo apie draugiškus ir šiltus kolegiškus mokyklos mokytojų santykius, dėmesį mokytojui kūrėjui, pasidžiaugė mokytojo Romo veikla, akcentavo, jog dabartiniu metu tokio pobūdžio lietuvių kalbos pratybų sąsiuvinis labai reikalingas mokant ir ruošiant mokinius Nacionaliniam moksleivių pasiekimų patikrinimui.

Šiltų žodžių ir kūrybinės energijos bei ėjimo ir tobulėjimo mokytojui Romui linkėjo kolegos, mokyklos administracija, metodinės tarybos nariai. Sveikindami su kūrybiniu debiutu linkėjo neblėstančio kūrybiškumo, sėkmės, lūkesčių išsipildymo

Mokytojui Romui netinka posakis „Savam kaime pranašu nebūsi“. Jis – vedlys, pavyzdys ne tik lituanistams. Jo entuziazmas, energija ir optimizmas užkrečia šalia esančius.

 
METODINĖ DIENA - IŠVYKA Į PARODĄ „MOKYKLA 2011“

Lapkričio 4 d., per mokinių rudens atostogas, metodinė taryba organizavo mokyklos pedagogams išvyką į Lietuvos parodų ir kongresų centrą „Litexpo“.

Mokytojai apžiūrėjo pirmąkart surengtą edukacinę parodą „Mokykla 2011“, kurioje eksponuojama viskas, kas padeda įdomiai ir veiksmingai mokytis ir mokyti: priemones mokiniui, mokytojui ir mokyklai. Paroda skirta visai švietimo bendruomenei – mokiniams, mokytojams, mokyklų administracijai, ugdymo įstaigų steigėjams, tėvams. Jos lankytojai gali susipažinti su atsinaujinančia mokykla, kurioje ugdomas mokinių kūrybiškumas ir kritinis mąstymas, skatinamas bendradarbiavimas, naudojamos naujosios technologijos.

Pedagogai bendravo su vadovėlių autoriais, įvairių leidyklų atstovais, įsigijo naujos pedagoginės bei metodinės literatūros.

Mokytojai galėjo susipažinti su įvairių dalykų rengiamomis improvizuotomis interaktyviųjų klasių pamokomis. Veikė interaktyvi IT ir matematikos klasė, interaktyvi gamtos ir laboratorijos klasė, interaktyvi menų ir kalbos klasė, interaktyvi spec. ir pradinio ugdymo klasė. Pedagogai galėjo apsilankyti įvairiose tą dieną vykusiose konferencijose. Konferencijų salėse vyko naujausių mokymo metodikų pristatymai, susitikimai su užsienio bei Lietuvos švietimo sistemos darbuotojais, edukacinių filmų peržiūros, diskusijos, seminarai švietimui aktualiomis temomis.

„Tikiuosi, kad ji bus tęstinė, ir aš tikrai mėginsiu ją globoti, nes matau, koks interesas ir kiek žmonių joje“, - žurnalistams po parodos atidarymo sakė prezidentė D.Grybauskaitė. Ji ragino ir taikyti mokymosi procese naujas technologijas, pristatomas parodoje, ir nepamiršti svarbaus pedagogo vaidmens.

Tuo pačiu metu „Litexpo“ parodų ir kongresų centre veikė kitos parodos, kurias su malonumu pedagogai aplankė. Tai „Jūsų namai 2011“ – interjero puošmenų, buitinės technikos ir namų apyvokos reikmenų paroda – mugė; „Šventė 2011“ – rankdarbių, amatų, žiemos sporto, pramogų, dovanų ir šventinės atributikos mugė; „Žiemos puokštė 2011“ – floristinių kompozicijų paroda – konkursas; „Vaikų šalis 2011“ – būsimų mamų ir kūdikių priežiūros priemonių, žaislų, žaidimų, vaiko kambario baldų, drabužių ir avalynės vaikams parodą – mugė.

Kiekviena išvyka praturtina. Mokytojai grįžo puikios nuotaikos.

 
 

Atgal